Bookmark and Share

Konečné články do almanachu OKRSEK Č. 18

Vydáno dne 12. 08. 2009 (2864 x přečteno)

BRTÍ, DIVIŠOVICE, HORNÍ NĚMČICE, LUKAVICE, OPÁLKA, ROVNÁ, STRÁŽOV NA ŠUMAVĚ, VÍTEŇ, ZÁHORČICE

Prosím o provedení kontroly.


Brtí


Rok založení: 1923
Členská základna: 20
Starosta: Václav Rousek
Velitel: Václav Švůgr, Josef Toman

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Brtí se datuje rokem 1923, kdy byl založen na popud občanů, kteří si chtěli uchránit svůj majetek před požárem a také před životními pohromami. Brtí je podhorská vesnička na Strážovsku v krásném prostředí, kde se hasiči schází dodnes, aby plnili své povinnosti, včetně ochrany majetku před požáry. Za dobu svého dlouholetého trvání sbor zaznamenal jak aktivní období, tak dobu, dá se říci stagnace. Stejně jako v předchozích letech se i dnes zúčastňuje okrskových soutěží, okrskových schůzí. Hasiči v této obci jsou jedinými, kteří zde zajišťují pro občany kulturní a společenské akce. Každoročně je to stavění máje, údržba stávající techniky, úklid obce a ostatní potřebné věci pro chod obce, nezbytností je údržba stávající techniky, vodního zdroje pro čerpání vody pro případ požáru. V současné době je stav členské základny je menší a přestárlý, zdá se že Sbor stagnuje. Přes generační problém sbor přežívá, plní základní povinnosti členů placení členských příspěvků, podávání hlášení. Členové věří, že omlazením dojde k opětovnému rozkvětu činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Brtí. Rádi by opět navázali na hasičské tradice svých předchůdců,kteří v roce 1923 za velmi těžkých podmínek sbor založili a plnili své povinnosti v každé době a trvání 86ti let sboru je pro všechny zavazují odkaz jejich předchůdců a zakladatelů a jistě nedopustí, aby sbor zanikl..

Totožný text!!!

 

DIVIŠOVOVICE - zcela chybí

Horní Němčice


Rok založení: 1923
Členská základna: 27
Starosta: Stanislav Schweigl
Velitel: Zdeněk Kolář, Václav Kolář

Dle zachované knihy protokolární proběhla ustavující schůze sboru 15. července 1923 v místním hostinci u Schweiglů. Činných členů bylo tehdy 13, zakládajících 8 a přispívajících 48. Hasičský sbor pořídil čtyřkolovou stříkačku, která byla vysvěcena dne 9. června 1924 v Chřepicích a sbor ji má dosud k dispozici. V majetku sboru je také motorová stříkačka firmy „Stratílek“ z roku 1937, která je díky péči současného velitele sboru, p. Zdeňka Koláře, stále funkční. Hasičský sbor v Horních Němčicích byl, dle knihy zápisů, činný po celou dobu, jeho schůze se konaly několikrát ročně. Výjimku činí období 2. světové války (1938- 1945), ze kterého je pouze jeden zápis, a to v němčině. Do starých kolejí, včetně schůzí, se činnost vrátila roku 1946 a trvá dosud. V současné době je náš sbor zařazen v JPO V, má celkem 27 členů včetně přespolních. Pravidelně se zúčastňuje okrskových soutěží a s přílivem mladé krve v posledních třech letech jezdí i po soutěžích v okolí. Na 17 trvale hlášených obyvatel je toto úspěch a činnost v tomto rozsahu nám snad ještě nějakou dobu vydrží.

Lukavice


Rok založení: 1906
Členská základna: 16
Starosta: Karel Zahrádka
Velitel: Josef Bošek

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Lukavici se datuje rokem 1906, kdy byl zakládán za velmi těžkých podmínek. Obec Lukavice spadá pod obecní úřad Strážov, nachází se v malebné šumavské krajině. V době, kdy se zakládal hasičský sbor, nadšení členové neměli dostatek finančních prostředků na zakoupení základní techniky, na zakoupení pracovních stejnokrojů. Přesto se našli nadšenci, kteří neváhali, stáli u zrodu SDH a položili základy hasičského sboru. Měli tu svoje domky, svůj majetek, který si chtěli uchránit před požárem a živelnými pohromami. Kromě jiného hráli divadla, pořádali hasičské plesy, pouťové veselice, jedonoduše byli v obci po celá léta nositelem kulturní a společenské aktivity. Z výtěžků kulturních akcí pak financovali chod svého sboru, nakupovali si hasičskou techniku, pracovní a vycházkové stejnokroje. Za dobu svého trvání se sbor zúčastňuje okrskových soutěží, okrskových schůzí. V rámci obce zajišťuje pro občany kulturní a společenské akce. Každoročně je to stavění máje, údržba stávající techniky, úklid obce a ostatní potřebné věci pro chod obce. Vzhledem k tomu že stav členské základny je malý a přestárlý, zdá se že Sbor stagnuje. Přes generační problém a nedostatek aktivity členů sbor přežívá, plní základní povinnosti členů placení členských příspěvků, podávání hlášení. Současní členové přesto věří, že omlazením dojde k opětovnému rozkvětu činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Lukavici a že se opět naváže na tradice jejich předchůdců,kteří v roce 1906za velmi těžkých podmínek sbor založili a jistě nedopustí aby sbor který má trvání 103 let aby zanikl půjdou i nadále ve šlépějích svých předchůdců a zakladatelů hasičského sboru v Lukavici.. I nadále budou naplňovat heslo hasičů „Bližnímu ku pomoci vlasti ku prospěchu a sobě pro radost“,.

Totožný text!!!

Opálka


Rok založení: 1949
Členská základna: 56
Starosta: Martin Kalivoda
Velitel: Jiří Toman, Otta Muchka

Opálka je malá vesnička s tvrzí. Má 28 popisných čísel a 84 obyvatel. Jsme součástí okrsku Strážov. SDH je jedinou organizací, která na Opálce existuje. Proto není divu, že se hasiči podílí na veškerém dění v obci. Ustavující schůze hasičského sboru na Opálce se konala 23. listopadu 1949 v hostinci Antonína Jiříka. Přítomno bylo 13 zakládajících členů. Naše první stříkačka byla ruční a byla nám jako starší přidělena z obce Jesení v prosinci 1949. Opálečtí ale tento historický stroj už bohužel nevlastní. V roce 1969 sbor zakoupil náhonovou stříkačku, která je v současné době opravená a plně funkční. Máme k dispozici i stroje s typovým označením PS – 8 a PS – 12. V roce 1970 začali hasiči na Opálce stavět požární zbrojnici. V roce 2004 jsem se pustili do její velké opravy a rozšíření a teď je jednou z nejpěknějších staveb v obci. Scházíme se v ní hlavně v případě přípravy stavění máje, dále kvůli pro nás již tradičnímu ochutnávání vánočního cukroví, při různých oslavách a také při tréninku na soutěžní klání. V roce 1998 vstoupilo do sboru i prvních sedm žen a od té doby se počet členek zvýšil na 18. V současné době má sbor 57 členů. Družstvo mužů i žen se pravidelně účastní okrskových, případně i okresních soutěží v požárním útoku. Na poli sportovním (ve fotbale a v hokeji) se utkáváme s družstvem Vítně, naším sousedem v okrsku. Věnujeme se i turistice. Zejména ženy, které již několik let jezdí na letní soustředění, jejichž hlavní náplní jsou právě pěší túry. Během téměř šedesáti let činnosti hasiči z Opálky pořádali hasičský věneček, několik plesů a každoročně o pouti i zábavu s tradiční soutěží v kuželkách.

Rovná


Rok založení: 1903
Členská základna: 16
Starosta: Václav Janda
Velitel: Josef Janda, Fantišek Fremuth

Dne 23. července 1903 se konala v místnosti starosty obce ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Rovné za přítomnosti 13 zakládajících členů. Na první schůzi byl schválen členský příspěvek ve výši 1 Kč ročně a rozhodlo se o zaslání žádosti k velitelství zemského výboru o zakoupení čtyřkolové stříkačky. V poválečném roce 1949 byla zakoupena motorová stříkačka PS 8, která nám sloužila téměř 50 let. Zúčastňovali jsme se okrskových soutěží a zachraňovali majetek při několika požárech Náš sbor má 15 členů věkový průměr je 44 roků , nejmladšímu členu je 25 let, nejstaršímu členovi je 85 let.

Strážov


Rok založení: 1875
Členská základna: 122
Starosta: Karel Fürbacher
Velitel: Jindřich Kiesenbauer, Jan Adamec

SDH ve Strážově byl založen v roce 1875, v roce 2009 trvá jeho činnost již 134 roků. První vozovou stříkačku obec Strážov zakoupila již v roce 1826 ve Vídni, t.j. Před 183 léty, takže tradice hasičstvíve Strážově je opravdu dlouhá a až do dnešních dnů nepřetržitá.Z těchto tradic vychází a na ně navazuje i současná generace strážovských hasičů a nejen při provádění záchranných akcí při živelných pohromách a požárech, ale také v oblasti kulturního a společenského využití, při soutěžích, zapojení žen i práci s mládeží.O všech těchto aktivitách, historických i současných vypovídá podrobně sborník "125 let Sboru dobrovolných hasičů ve Strážově, dále hasičská kronika a v neposlední řadě i velmi dobře vedené webové stránky sboru, přístupné na Internetu.V současnosti sbor patřící v rámci bývalého klatovského okresu k největším a rozsahem své činnosti k nejlepším, disponuje tou nejmodernější hasičskou technikou. V loňském roce byl dovybaven moderní cisternou Tatra v hodnotě více než 6 miliónů korun, přičemž stará cisterna CAS byla prostřednictvím nadace "Člověk v tísni" věnována našim krajanům žijící v Rumunsku.Veškerá technika sboru, výstroj a výzbroj je uložena v prostorné, moderní požární zbrojnici, kde je i velmi pěkná klubovní místnost, v níž jsou kromě sborových praporů uloženy i čestné trofeje, získané strážovskými hasiči za dlouhá léta ve všech možných soutěžích na různé úrovni. Velmi bohatá je sotěžní činnost sboru, počínaje nejmladšími v jejich hře "PLAMEN", přes účast na každoročních okrskovýcu soutěžích, soutěžích Pošumavské hasičské ligy, dalš regionálních soutěží a konče Západočeskou hasičskou ligou, jejíž soutěže jsou na novém hasičském cvičišti pravidelně pořádány.Ve všech zmiňovaných soutěžích obsazují strážovští pravidelně přední místa.Sbor dobrovolných hasičů ve Strážově je v posledních létech největší a nejaktivnější společenskou organizací města Strážov.

Víteň


Rok založení: 1905
Členská základna: 67
Starosta: Ladislav Kroupar
Velitel: Zdeněk Soukup, Martina Soukupová

Historii tohoto sboru psali vždy společně obyvatelé dvou osad - Vítně a Božtěšic, a proto byl dne 28. května 1905 založen Sbor dobrovolných hasičů Víteň – Božtěšice. K nově zřízené organizaci se tehdy přihlásilo 14 činných a 5 přispívajících členů. V červenci 1905 již sbor vlastnil novou čtyřkolovou stříkačku. Od založení sboru členové prováděli veřejná cvičení, účastnili se různých přehlídek a slavností v širokém okolí a hlavně mnohokrát zasahovali u menších i větších požárů. V srpnu 2002 se zapojili do záchranných akcí a úklidových prací po velké vodě. Spolek byl vždy hybnou silou rozvoje celé osady. Pravidelně pořádal hasičské plesy a koncerty k tanci i poslechu a v této tradici pokračuje dodnes. A k tradici již také patří hokejové a fotbalové derby mezi SDH Víteň a SDH Opálka. Posledních několik let je spojeno s velmi úspěšnou érou hasičů na poli soutěžním, a to nejen v kategorii mužů, ale i v kategorii žen. Výčet všech pohárů, memoriálů a dalších soutěží, z nichž do víteňské klubovny putovaly ceny pro vítězné kolektivy, by byl velmi dlouhý. Na konci roku 2004 byl zvolen nový výbor, jehož věkový průměr je málo přes 35 let.V roce 2005 oslavil sbor 100. výročí založení hasičskou soutěží a taneční zábavou. Byli také oceněni členové a funkcionáři sboru. V roce 2007 čítá členská základna (68) členů a dalších (57) přispívajících. Jejich součet převyšuje celkový počet obyvatel osad Víteň a Božtěšice, což svědčí o významu o oblíbenosti spolku.

Záhorčice


Rok založení: 1923
Členská základna: 39
Starosta: Radek Kollros
Velitel: Aleš Nový, Petr Kollross

Historie naší obce sahá už do 14. století, avšak vznik činného sboru dobrovolných hasičů se datuje až od roku 1923. SDH Záhorčice byl po celá léta vybaven dobrou technikou - Tatra 805 či ARO M461. V nedávné době byla naším sborem zakoupena Avia 21 Furgon, která má prostor pro 9 člennou posádku. Součástí vlastnictví je samozřejmě přenosná motorová stříkačka PPS – 15, jež je vybavena motorem TAZ 1500 a rotorem 15 mm. V dohledné době by měla být naše obec doplněna o přenosnou stříkačku PPS-8. Tento stroj by měl být připraven spíše pro menší zásahy. Výjezdová jednotka je vybavena sadou obleků Bushfire, které jsme obdrželi od generálního ředitelství. S počtem 30 členné základny se řadíme spíše k menším, ale stále aktivním sborům. Členy výboru a oporou sboru jsou: Pavel Kolloros a Aleš Nový, strojníci, kteří udržují stroje v bezvadném stavu, dále Zdeněk Nový, který zastává funkci preventisty, členy revizní komise jsou: Zdeněk Lanku a Petr Hudský. Od roku 2008 se k nám připojil SDH Krotějov, který zanikl z důvodu malého počtu členů a nyní je součástí našeho sboru. Jako řada jiných sborů i my máme klubovnu, v níž pořádáme společenské akce, například turnaj v kuželkách, zajišťujeme stavění máje, silvestrovskou veselici. Součástí naší činnosti je i smutná povinnost posledního rozloučení a doprovod našich členů na jejich poslední cestě. Kromě hasičské činnosti se ve volném čase  zabýváme údržbou prostor v obci, sečením trávy, úklidem. Samozřejmě že první v řadě je hasičská technika, o kterou se odpovědně staráme a je vždy připravena k zásahu. Mladší členové jsou také velmi činní, zejména co se týče zapojení do reprezentování sboru a obce v soutěžních kláních. Celá léta se nepravidelně zúčastňují okrskových soutěží a v silné konkurenci se jim podařilo postoupit do vyřazovacího kola a účastnit se okresní soutěže požárních družstev. Také se družstvo každoročně účastní soutěží v Pošumavské hasičské lize, zatím ovšem bohužel bez větších úspěchů. V současné době se připravuje úprava prostoru pro tréninky družstva a samozřejmě družstvo se průběžně připravuje na soutěže.Další články

Vše kolem sborů okresu Klatovy

    Skupiny článků