Bookmark and Share

Běh na 60 m s překážkami

Vydáno dne 07. 04. 2011 (6498 x přečteno)

Disciplína je zařazena jako nepovinná. Soutěží se bez rozlišení věkových kategorií, hodnotí se zvlášť chlapci a dívky. K plnění disciplíny se jednotlivci přihlašují písemně, prostřednictvím vedoucího svého družstva. Každý soutěžící má dva pokusy. Doba na přípravu pokusu je 2 min.


Materiální zabezpečení
1 bariéra - výška 1,50 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm
1 příčné břevno s výplní – výška 0,80 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm
1 kladina – délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny, 2 ks podpěr, 1 náběhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latěk po 0,35 m od vrchu kladiny)
1 rozdělovač (povoleny podpěry do 60 mm od tělesa rozdělovače, všechny tři stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny)
2 hadice C 52 mm se spojkami DIN, min. délka 9,5 m (mohou být použity i cvičné), min. plošné šířky 65 mm ± 3 mm
1 proudnice C 52 – štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální hmotnosti 0,2 kg, může být upravena pro případné uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku

     Úpravou rozdělovače se rozumí např. pokud nemá všechny půlspojky na hrdlech, pokud nemá všechny kohouty, pokud kohouty rozdělovače nejsou funkční, pokud je rozdělovač dodatečně zatížen (vylití vnitřku rozdělovače betonem nebo jiným druhem zátěže), pokud v půlspojkách rozdělovače jsou vloženy předměty, které nejsou součástí rozdělovače (pěnovky, houbičky apod.), pokud rozdělovač nemá těsnící gumy atd. Snížení kohoutů rozdělovače není bráno jako úprava, pokud rozdělovač zůstane plně funkční.

Umístění překážek na dráze
     Ve vzdálenosti 15 m od startovní čáry je pro chlapce umístěna bariéra, pro dívky příčné břevno. 19 m od startovní čáry jsou postaveny obě hadice C v kotoučích (směr postavení spojek je libovolný, nesmí být však spojeny). 27 m od startu je umístěna kladina, na konci sbíhavého můstku je vyznačena ohraničující čára. 12 m před cílovou čarou je postaven rozdělovač ventily nahoru, jeho natočení je libovolné. Celá dráha je dlouhá 60 m a široká 2,5 m. Soutěžit se může současně na více dráhách.

Provedení běhu na 60 m s překážkami
     Soutěžící vybavený proudnicí se připraví na startu. Proudnice nesmí být nesena v ústech a musí s ní být překonány všechny překážky. Start se může provádět vysoký i nízký. Na signál startéra vyběhne, překoná bariéru (libovolným způsobem bez cizí pomoci), resp. příčné břevno (skok plavmo přes překážku je zakázán). Spadne-li proudnice při překonávání překážky před překážkou, musí se závodník vrátit a překážku s proudnicí překonat. Za překážkou na vyznačeném místě jsou umístěny dvě hadice C v kotoučích, spojkami libovolně natočenými, nesmí však být spojeny. Závodník uchopí hadice, přeběhne kladinu a rozvine je. Kladina musí být překonána tak, aby závodník min. 1 x při sběhu z kladiny šlápl na sbíhavý můstek a zároveň seskočil z kladiny až za ohraničující čáru na konci sbíhavého můstku. Seskočí-li před touto čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek, musí se vrátit zpět a kladinu znova překonat. Hadice mohou být rozvinuty a spojeny kdekoliv v úseku 19 – 60 m od startu – před kladinou, na kladině, za kladinou, u rozdělovače apod. Zbývající půlspojky připojí závodník v libovolném pořadí jednu na rozdělovač a druhou na proudnici. S připojenou proudnicí probíhá soutěžící cílem, přičemž v okamžiku protínání cílové čáry nesmí být současně držena připojená proudnice a hadice (soutěžící drží při probíhání cílem buď hadici nebo proudnici, nikoli obě současně). Proudnici odpojí až na pokyn rozhodčího. Proudnice nesmí být nesena v ústech.

Počet rozhodčích
1 rozhodčí disciplíny 1 cílový rozhodčí 1 rozhodčí u přeskoku
1 startér   3 časoměřiči 1 rozhodčí u sběhu z kladiny
1 pomocník startéra 1 zapisovatel 1 rozhodčí u rozdělovače

Hodnocení
     Pokus je platný, splní-li soutěžící všechny předepsané úkony. Pokus může být opakován, pokud se v jeho průběhu objevila technická závada na nářadí poskytnutém pořadatelem, která znemožnila provedení pokusu nebo ovlivnila dosažený výsledek.
     Do hodnocení se započítává lepší z obou dosažených časů. V případě rovnosti časů se pro určení na prvních třech místech přihlíží nejprve k horšímu z dosažených časů a je-li i ten shodný, uskuteční se třetí pokus (ten je však pouze rozběhový, pro určení pořadí na prvních třech místech a nesrovnává se s časy soutěžících od čtvrtého místa dále).

Pokus je neplatný
- pomůže-li soutěžícímu jakýmkoliv způsobem při plnění disciplíny jiná osoba (při překonávání bariéry, povzbuzování závodníka mimo hlediště nebo jeho vedení)

     Toto pravidlo platí i pro případ, kdy po odstartování rozběhu vedoucí vběhne do dráhy, aby v ní položil nebo upravil rozdělovač nebo hadice. Tato činnost musí být provedena před startem závodníka.
     Pravidlo platí také pro případ, kdy vedoucí kolektivu nebo jiná osoba běží vedle dráhy a tím vede soutěžícího.

- nejsou-li spojky spojeny na všechny ozuby nebo se v průběhu plnění disciplíny rozpojí

     Při kontrole spojení hadic nebo jejich napojení na rozdělovač nebo proudnici se jich nesmí rozhodčí žádným způsobem dotýkat.

- seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek při sběhu, nevrátí-li se a kladinu znovu nepřekoná

     Za  správné překonání se považuje doskočení za ohraničující čáru, tzn. pokud soutěžící při doskoku došlápne na ohraničující čáru, je hodnoceno jako neplatný pokus.

- je-li proudnice přenášena v ústech nebo spadne-li před překážkou a soutěžící se nevrátí k novému překonání překážky
- odpojí-li soutěžící proudnici v cíli před pokynem rozhodčího

     Držení proudnice musí být takové, aby bylo možno jednoznačně určit, zda je proudnice při proběhnutí cílem napojena nebo ne. Musí být držena buď za proudnici nebo za hadici, nesmí být držena za spoj půlspojek nebo oběma rukama – jednou za hadici a jednou za proudnici. Může být držena např. proudnice oběma rukama.

- kříží-li soutěžící jinému dráhu, překáží-li jeho nářadí ve vedlejší dráze

     Křížením dráhy se myslí např. vběhnutí soutěžícího do druhé dráhy, ve které v tu chvíli běží jiný soutěžící (platí pokud tímto způsobem druhého soutěžícího omezil nebo jinak poškodil).
     Překážením nářadí se rozumí např. rozvinutí hadic takovým způsobem, že tyto zasahují do vedlejší dráhy a rozhodným způsobem omezují v plnění disciplíny jiného závodníka (např. o ně zakopne).

- pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výzbrojí a výstrojí, se kterou odstartoval
- je-li rozdělovač při napojování hadice na něj nesen
- pokud při použití el. časomíry neprotne cílový paprsek časomíry a nezastaví tak běžící čas elektronických stopek
- neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze

Limity pro získání I., II. a III. stupně výkonnostní třídy mladých hasičů
     Hodnoty limitů byly aktualizovány v roce 1998. Jelikož je pravděpodobná další změna (aktualizace) jednotlivých hodnot dle vývoje výkonnosti MH, budou tyto limity každoročně zveřejněny v Hasičských novinách nebo ve Zpravodaji SH ČMS, vždy v jarních měsících příslušného ročníku.